Vliehors14p6

Gemeente Lelystad en Centrada maken jaarafspraken 2013

16 januari 2013

Gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada hebben voor 2013 afspraken gemaakt over de woningmarkt en de verdeling van sociale huurwoningen in Lelystad, de wachttijden, de huisvesting van bijzondere doelgroepen, duurzaamheid en woonlasten, stedelijke vernieuwing en nieuwbouw, wonen, zorg en welzijn en wijkafspraken. De jaarafspraken 2013 zijn een uitwerking van de prestatieafspraken tussen gemeente Lelystad en Centrada die in december 2009 zijn vastgelegd in het Lokaal Akkoord. De jaarafspraken 2013 worden ondertekend door wethouder Jop Fackeldey en Eep Bronkhorst, directeur van Centrada en zijn op 15 januari door het college vastgesteld.

Jaarafspraken 2013
Het doel van het Lokaal Akkoord en de daaruit volgende jaarafspraken is om de inspanningen van de gemeente en van Centrada voor de eerlijke verdeling van voldoende, kwalitatief goede sociale huurwoningen, en voor een goed woon- en leefklimaat, te monitoren en bij te sturen.

Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten uit de 'Jaarafspraken 2013'. Hier kunt u het volledige document bekijken.

Wachttijden
Door de stagnatie van de doorstroming op de woningmarkt, lopen de wachttijden voor een sociale huurwoning in Lelystad sinds 2010 op. Ondanks dat, blijven Centrada en gemeente Lelystad streven naar de normen voor de gemiddelde actieve wachttijden, zoals die in het Lokaal Akkoord voor 2013 zijn afgesproken.
In nauw overleg met de gemeente Lelystad, neemt Centrada diverse maatregelen om de wachttijden positief te beïnvloeden. Een aantal maatregelen heeft Centrada al genomen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn manieren om ouderen te verleiden om van een  eengezinswoning door te stromen naar seniorenappartementen of het experiment ‘loten’.
Rekening houdend met de te verwachten ontwikkelingen op de huur- en koopmarkt, bepalen Centrada en gemeente Lelystad in het Lokaal Akkoord 2014 – 2017 nieuwe (meer realistische) streefwaarden voor de wachttijden per doelgroep.

Particuliere woningverbetering
Gemeente en Centrada werken in 2013 samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere partijen aan de grootschalige problematiek van de particuliere woningverbetering in Lelystad. Een eerste bestuurlijk overleg hierover vond in december 2012 plaats, waarbij is afgesproken om een Ronde Tafel Conferentie te organiseren. Hiervoor worden ook andere verantwoordelijke partijen uitgenodigd, waaronder financiële instellingen.

Duurzaamheid en woonlasten
Met als doel de uitstoot van CO2 te verminderen en de energielabels van de woningen van Centrada te verbeteren, is afgesproken dat Centrada ruim 600 cv-ketels vervangt door hoog rendement ketels in de complexen Jol-Galjoen, Kamp-Havenkom en Wold (meergezinswoningen). Verder biedt Centrada haar huurders de mogelijkheid om goedkoop energie af te nemen via WoonEnergie.

Nieuwbouw
Centrada levert in 2013/2014 215 sociale huurwoningen en 11 sociale koopwoningen op. Naar verwachting heeft dit tijdelijk een gunstig effect op de wachttijden.

Lokaal Akkoord 2014-2017
De ‘Jaarafspraken 2013’ is de vierde serie jaarafspraken: de laatste die binnen het Lokaal Akkoord 2010-2013 valt. Voor het einde van de looptijd van het Lokaal Akkoord 2010-2013 wordt het Lokaal Akkoord als geheel geëvalueerd. De evaluatie van het Lokaal Akkoord vormt input voor het Lokaal Akkoord 2014 – 2017. 

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software