lelystadschouw4410schouw_4410_043

Gemeente Lelystad en Centrada zetten onderlinge afspraken voort

4 februari 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad en woningcorporatie Centrada hebben voor het jaar 2015 nieuwe afspraken met elkaar gemaakt. De Jaarafspraken 2015 zijn grotendeels een voortzetting van de jaarafspraken van 2014 en gaan over de wachttijden, urgentie, woningtoewijzing aan maatschappelijke organisaties, het aanpakken en voorkomen van woonfraude, de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen en over de afstemming van wonen, welzijn en zorg.

Gemeente Lelystad en Centrada kiezen ervoor de Jaarafspraken 2014 te actualiseren, omdat in 2015 een nieuw Lokaal Akkoord wordt gemaakt met doelstellingen voor het woonbeleid voor de jaren 2016-2019. Het nieuwe Lokaal Akkoord wordt gebaseerd op de nieuwe wetgeving voor woningcorporaties, die per 1 juli 2015 van kracht wordt.

De belangrijkste doelstellingen van de prestatieafspraken tussen gemeente en Centrada blijven het zorgen voor voldoende, kwalitatief goede en betaalbare woningen in de sociale sector en het zo eerlijk en transparant mogelijk verdelen van deze woningen over woningzoekenden die hiervoor in aanmerking komen. Deze doelstellingen zijn in de te tekenen jaarafspraken voor 2015 vertaald naar concrete activiteiten en maatregelen.

Verbeteren leefbaarheid
Voor 2015 spreken gemeente en Centrada ook af dat zij verder werken aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Speciale aandacht is er voor de wijk Jol en de stedelijke vernieuwing in Atolwijk en Zuiderzeewijk. Centrada en gemeente gaan samen met het Werkbedrijf ruimte bieden aan drie kluswinkels die bewoners ondersteunen bij klein onderhoud en woningverbetering. Eigen initiatief en zelfwerkzaamheid van wijkbewoners zijn hierbij het uitgangspunt.

Na ondertekening van de Jaarafspraken 2015 zijn alle 45 in het Lokaal Akkoord vastgelegde afspraken na te lezen op de websites van de gemeente Lelystad (www.lelystad.nl) en van Centrada (www.centrada.nl) .

Woonvisie
De prestatieafspraken uit het Lokaal Akkoord sluiten aan bij de Woonvisie van de gemeente Lelystad. In 2015 wordt een nieuwe Woonvisie opgesteld, die aansluit op de nieuwe Woningwet. De nieuwe Woningwet wordt in 2015 door de Eerste Kamer behandeld en wordt naar verwachting op 1 juli 2015 van kracht.

In de nieuwe Woonvisie wordt ook de bij de begrotingsbehandeling voor 2015 door de raad aangenomen motie verwerkt. Hierin is het college opgedragen om een analyse uit te voeren naar de woonbehoefte (aantallen en typen woningen) in Lelystad voor de korte en lange termijn (5, 10, 15-20 jaar). Voor 2015 houdt de gemeente rekening met een productie van in totaal 50 nieuwe woningen. Het onderzoek moet uitwijzen of die prognose ook voor volgende jaren geldt of dat die moet worden bijgesteld.

Volgens de planning is de nieuwe Woonvisie in het derde kwartaal van 2015 gereed. Het nieuwe Lokaal Akkoord wordt dan in het vierde kwartaal van 2015 aan de raad aangeboden.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software