geld21

Huurverhoging en betaalbaar wonen

22 april 2015

De jaarlijkse huurverhoging staat voor de deur. Ook Centrada verhoogt dit jaar weer per 1 juli de huren. Tegelijkertijd spannen we ons in om het wonen betaalbaar te houden voor onze huurders. Hoe we dat doen en waarom we dan toch de huren verhogen, leest u in dit artikel.

Het huishoudboekje van de huurder staat onder druk. Veel (woon)lasten nemen toe, terwijl inkomsten door de crisis onzekerder worden. Dat huurders de stijgende woonlasten, onder meer door huurverhogingen, steeds moeilijker kunnen opbrengen, baart ook Centrada zorgen. Uiteindelijk zijn wij ervoor om betaalbare huurwoningen te bieden voor mensen die het niet breed hebben. Betaalbaar wonen is voor Centrada dan ook geen randvoorwaarde maar een hoofddoelstelling. Daarom spant Centrada zich in om wonen betaalbaar te houden.

Centrada houdt de huur kunstmatig laag
Wat een huurwoning mag kosten wordt bepaald door het woningwaarderingssysteem. Daarbij worden punten gegeven aan allerlei kenmerken van de woning zoals ligging, woonoppervlak, en dergelijke. Het aantal punten bepaalt hoe hoog de huur maximaal mag zijn. Dat noemen we de maximaal redelijke huur. Centrada vraagt gemiddeld maar 66% van die maximaal redelijke huur.

Huurprijs onder huurtoeslag grens
Afhankelijk van de hoogte van het inkomen, kunnen huurders van 23 jaar en ouder tot een (kale) huur van € 710,68 in aanmerking komen voor huurtoeslag. Om die reden hebben nagenoeg alle woningen van Centrada een huurprijs lager dan € 710,68. De meeste huren van de huurwoningen van Centrada zijn zelfs nog lager en blijven onder de grens waarbij maximale huurtoeslag mogelijk is (de aftoppingsgrens). Voor huishoudens, bestaande uit drie of meer personen is dat bijvoorbeeld € 618,24.

Goedkoopste huurwoningen voor laagste inkomens
Centrada hanteert bij de toewijzing van woningen de huurinkomentabel. Daarin is geregeld dat een huurder, afhankelijk van leeftijd, de grootte van het gezin en het gezinsinkomen tot een bepaald huurbedrag mag huren. Dit zorgt ervoor dat de woningen met de laagste huren ook worden toegewezen aan de huishoudens met de laagste inkomens. Samen met de gemeente laat Centrada een extern bureau (RIGO) onderzoek doen naar de inkomenssituatie van de huurders van Centrada. Op basis daarvan zal een nieuwe huurinkomentabel worden opgesteld, die ook rekening houdt met nieuwe regelgeving vanuit het rijk.
Aan huishoudens met een belastbaar jaarinkomen van € 34.229 en hoger verhuurt Centrada alleen woningen met een huurprijs boven € 710,68, voor zover Centrada die heeft.

Centrada investeert in energiebesparende maatregelen
Centrada gaat de komende jaren flink investeren in het duurzamer maken van haar huurwoningen. Daarbij kunt u denken aan het aanbieden van zonnepanelen aan huurders, het installeren van hr-ketels en het isoleren van vloeren en daken. Behalve dat dit goed is voor het milieu, doet Centrada dit ook om de energielasten voor haar huurders beheersbaar te houden.

Huurachterstand voorkomen
Centrada spant zich in om huurachterstanden bij huurders en huisuitzettingen vanwege huurachterstanden te voorkomen. De incasso-consulenten nemen in een vroeg stadium contact op met huurders met een achterstand om problemen op te lossen en te voorkomen dat achterstanden verder oplopen.

Waarom dan toch een huurverhoging?
De huurverhoging is nodig, omdat ook voor Centrada de kosten voor het bouwen en onderhouden van woningen (prijzen van materialen en aannemers) omhoog gaan. Bovendien is de huurverhoging nodig om de verhuurderheffing te kunnen betalen. Deze heffing is een belasting die het kabinet oplegde aan de corporaties. Voor Centrada loopt deze heffing op tot 4,5 miljoen in 2017.
Daarnaast maakt Centrada gebruik van de mogelijkheid om de huurders met hogere inkomens extra huurverhoging te geven. Dit doet Centrada om scheef wonen tegen te gaan. Van scheef wonen is sprake als mensen met een hoog inkomen wonen in een huurwoning die eigenlijk te goedkoop voor hen is. Centrada zou graag zien dat deze mensen verhuizen naar een andere woning (bijvoorbeeld een koopwoning), zodat de goedkope huurwoning beschikbaar komt voor woningzoekenden met een laag inkomen. Om die reden krijgen huurders met een huishoudinkomen van € 34.229,00 of meer extra huurverhoging.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software