131113Fruitbomen2

Maatschappelijke prestaties Centrada gewaardeerd met ruime voldoende

23 juni 2015

In de eerste maanden van dit jaar beoordeelde een deskundige, onafhankelijke visitatiecommissie de maatschappelijke prestaties van Centrada. De visitatiecommissie waardeert deze met een 8. Vooral de proactieve en open samenwerking met de partners in de stad, de maatschappelijke betrokkenheid van Centrada, haar oog voor leefbaarheid en de solide financiële positie van Centrada oogsten veel waardering.Het volledige rapport, inclusief een samenvatting, is hier te lezen.

Woningcorporaties zijn verplicht om één keer per vier jaar hun maatschappelijke prestaties te laten beoordelen door een deskundige, onafhankelijke visitatiecommissie. In de eerste maanden van dit jaar beoordeelde een visitatiecommissie voor de tweede keer of de feitelijke prestaties van Centrada overeenkomen met haar ambities en met de opgave van Centrada in Lelystad én of Centrada haar prestaties, in de ogen van haar belanghebbenden, op de juiste wijze uitvoerde. Daarvoor interviewde de commissie enkele belanghebbenden van Centrada, zoals de huurdersvereniging, ambtenaren, politici en zorg- en welzijnsorganisaties in Lelystad. Daarbij onderzocht de commissie of Centrada met de juiste dingen bezig is, of zij deze dingen daadwerkelijk realiseert en of Centrada de dingen in de ogen van de belanghebbenden op een goede manier doet. 

Sterk in samenwerking
De visitatiecommissie constateert dat Centrada actief naar mogelijkheden zoekt om invulling te geven aan de samenwerking met andere partijen in Lelystad: “De corporatie staat open voor suggesties van belanghebbenden en probeert deze in te passen in haar beleid.” Dit heeft de visitatiecommissie tijdens de visitatie duidelijk teruggezien. “Zowel de belanghebbenden als Centrada ervaren dat gezamenlijk gewerkt wordt aan een beter Lelystad”, aldus de visitatiecommissie.

Maatschappelijk betrokken met veel oog voor leefbaarheid
Het rapport van de commissie vermeldt dat Centrada zich bewust toont van haar rol binnen de gemeente Lelystad en dat zij zich richt op huisvesting van de primaire doelgroep, van bijzondere doelgroepen, en op het vergroten van de leefbaarheid: “Zij heeft daarbij oog voor de behoeftes die er zijn in de verschillende wijken en buurten en probeert hierop te anticiperen. Bewoners krijgen de mogelijkheid om zelf actief bij te dragen aan de leefbaarheid in de wijk. Centrada stelt hiervoor budget en middelen beschikbaar.”

Solide financiële positie
“Op het vlak van zowel financiële continuïteit als doelmatigheid en vermogensinzet heeft Centrada haar zaken op orde”, zo oordeelt de commissie. “De corporatie komt van ver. Waar in het verleden de financiële continuïteit onder druk stond, is Centrada de afgelopen jaren doorgegroeid naar een organisatie met een solide financiële basis.” Door hard te werken, zuinig te zijn, heldere plannen te maken en goed samen te werken, maar ook dankzij de hulp van collega-corporaties, staat Centrada weer op de kaart. De corporatie kan de volkshuisvestelijke opgave in Lelystad op eigen kracht uitvoeren en is zelfs in staat te sparen voor later. Op het gebied van doelmatigheid presteert Centrada significant beter dan de corporaties in dezelfde referentiegroep en het landelijk gemiddelde.

Toekomst
Het visitatierapport geeft ook inzicht in punten die de komende periode op de agenda staan. Zo vraagt de betaalbaarheid van het wonen de komende jaren de nodige aandacht. Centrada blijft zoeken naar een verantwoorde balans tussen enerzijds een gezonde financiële toekomst en anderzijds een betaalbare huur. Daarvoor zal Centrada onder meer investeren in het verder energiezuinig maken van haar huurwoningen.
Daarnaast gaat Centrada, samen met de partners in de stad, werken aan een visie op de toekomstige vernieuwing van de woningen in de oudere wijken in Lelystad. Om dit te kunnen financieren is het nodig dat Centrada spaart voor later.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software