20150305_MG_8546_1

Wachttijd voor huurwoning in Lelystad blijft stabiel

20 april 2016

De wachttijden voor betaalbare huurwoningen in Lelystad zijn al een aantal jaren min of meer hetzelfde. Uit de ‘Rapportage Woonruimteverdeling 2015’ blijkt dat de gemiddelde wachttijd voor het vijfde jaar achtereen iets boven de drie jaar ligt. De rapportage maakt deel uit van de afspraken tussen gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada. De rapportage wordt gebruikt als sturingsinstrument en om de afspraken te evalueren.

Voor 2015 zijn de gelijkblijvende cijfers over de wachttijden opvallend omdat de verwachting was dat de wachttijden zouden stijgen door een toename van het aantal te huisvesten vergunninghouders en door de stijging van het aantal doorstromers uit maatschappelijke instellingen.
De reden dat de wachttijden ongeveer gelijk blijven, is dat het totaal aantal ‘urgenten’ amper is gestegen ten opzichte van 2014. Er is op de Lelystadse woningmarkt dus geen sprake van verdringing van de reguliere woningzoekende.

Beschikbaarheid woningen voor reguliere woningzoekenden
In de woonvisie, waarover de gemeenteraad nog moet besluiten, is opgenomen dat niet meer dan 25% van de beschikbare woningen wordt verhuurd aan mensen met urgentie (inclusief vergunninghouders en doorstromers uit maatschappelijke instellingen). Dat betekent dat minimaal 75% van de vrijkomende woningen beschikbaar blijft voor reguliere woningzoekenden. In 2015 was dit 81%, dus ruim boven de in de concept-woonvisie opgenomen ondergrens van 75%.
Ondertussen houdt Centrada de invloed van de toename van het aantal te huisvesten vergunninghouders (die onder de urgenten vallen) op de wachttijden in de gaten. Tot nu toe is er nog geen grote groei aan urgenties merkbaar als gevolg van het aantal gehuisveste vergunninghouders.

Aantal woningzoekenden stabiel
Eind 2015 stonden 9.544 huishoudens ingeschreven als woningzoekende, vergelijkbaar met het jaar daarvoor. Van het aantal ingeschreven woningzoekenden is slechts 38% actief op zoek naar een huurwoning in Lelystad. Iemand is actief woningzoekende als hij of zij na inschrijving wel eens heeft  gereageerd op het woningaanbod. In 2015 is van deze geregistreerde actief woningzoekenden 24% echt op zoek geweest naar een woning. Maar liefst 62% van alle ingeschreven woningzoekenden heeft nog nooit gereageerd op een door Centrada aangeboden woning.

Wachttijden per doelgroep
Per doelgroep lopen de wachttijden voor een woning uiteen. Jongeren tot 23 jaar hebben gemiddeld 2,1 jaar nadat zij zich hebben ingeschreven als woningzoekende een woning. Daarvan staan zij gemiddeld 1,1 jaar passief ingeschreven. Een jaar nadat zij actief reageren op het woningaanbod hebben zij een woning. Bij senioren vanaf 70 jaar is de totale wachttijd 4,2 jaar. Zij  staan het grootste deel van die tijd ingeschreven zonder actief op zoek te zijn naar een woning. Zodra zij gaan reageren op het woningaanbod van Centrada hebben zij binnen een jaar een woning. De een- en tweepersoonshuishoudens tussen de 23 en 55 jaar en de gezinnen met kinderen hebben respectievelijk 3,7 en 3,4 jaar na inschrijving een woning. Zodra zij actief gaan reageren op het woningaanbod van Centrada duurt het gemiddeld 1,7 jaar voordat zij een woning hebben gevonden.

Vooruitblik 2016
Centrada, Huurdersvereniging Ons Belang en gemeente Lelystad maken dit jaar nieuwe prestatieafspraken met elkaar  over onder meer de beschikbaarheid van sociale huurwoningen voor ‘niet urgenten’, het percentage te verloten woningen en de ontwikkeling van de wachttijden.

De volledige rapportage kunt u hier lezen.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software