Wachttijden sociale huurwoningen lopen niet verder op

27 maart 2013

De wachttijden voor sociale huurwoningen in Lelystad zijn, ondanks het feit dat er door de crisis weinig beweging is op de woningmarkt, in 2012 licht gedaald. Met name de invoering van het loten heeft een positief effect gehad. Uit de tussenevaluatie van dit eind 2011 gestarte tweejarige experiment met loten is af te leiden dat deze methode in een behoefte voorziet.

Effect van loten positief
Van alle vrijkomende woningen wordt 15% niet op basis van wachttijd verdeeld, maar verloot. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage van Centrada over de woonruimteverdeling in Lelystad. Nieuwkomers op de huurwoningmarkt, die nog geen of onvoldoende inschrijftijd/spaartijd hebben, maken van het loten gebruik om alsnog in aanmerking te komen voor een woning. In Lelystad is de ‘spoedzoeker’ vooral te vinden onder de gezinnen. Ook blijkt er een groep oudere spoedzoekers van buiten Lelystad, die in de buurt van hun (klein)kinderen gaan wonen. Dat was zonder ‘spaartijd’ een stuk moeilijker. Het effect van loten op de wachttijd is positief. De eindevaluatie van het experiment loten wordt begin 2014 afgerond.

Uit voorzorg ingeschreven
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat er door de crisis op de woningmarkt, ten opzichte van een aantal jaar geleden, minder aanbod van sociale huurwoningen is door de lagere doorstroming van huurders naar de koopwoningmarkt. De actieve wachttijden zijn echter in 2012 in vergelijking tot 2011 iets afgenomen. Wel liggen de wachttijden voor gezinnen met en zonder kinderen nog steeds boven de norm. Duidelijk is dat veel woningzoekenden uit voorzorg staan ingeschreven, met het idee om wachttijd te sparen. Van alle ruim 12.000 ingeschreven woningzoekenden is slechts 20% in 2012 daadwerkelijk actief op zoek geweest naar een woning.

Maatregelen Centrada
Centrada probeert met de reeds genomen maatregelen zoals het starten van het experiment loten en het richten op een kleinere doelgroep (vanaf 2011 kunnen alleen woningzoekenden met een inkomen lager dan € 34.085,- een huurwoning tot € 664,66 toegewezen krijgen) tegenwicht te bieden aan de hoge wachttijden. Centrada start in 2013 met een experiment ter bevordering van de doorstroming van senioren uit eengezinswoningen. Dit op basis van ervaringen bij collega-corporaties. Tevens is besloten om de woningbezettingsnormen in 2013 voor eengezinswoningen aan te scherpen. Daarmee komen woningzoekenden pas voor een vierkamer eengezinswoning in aanmerking als het huishouden uit minimaal 3 personen bestaat (was minimaal 2 personen).

Rapportage
In de rapportage woonruimteverdeling 2012 rapporteert Centrada over de vraag naar sociale huurwoningen, de wachttijden, het aanbod aan sociale huurwoningen, urgentie, staatssteunregeling, populariteit van woningtype en wijk en het aantal weigeringen. Deze rapportage maakt onderdeel uit van de afspraken die gemeente en Centrada hebben gemaakt in het Lokaal Akkoord 2010-2013 en de jaarafspraken 2012. Deze rapportage is ter kennisname aan het college aangeboden, tezamen met de evaluatie van de jaarafspraken 2012.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software