Prestatieafspraken

16344Ondertekeningprestatieafspraken2332Fotostudio
 

Voorop bij de prestatieafspraken staat de zorg om in Lelystad nu en in de toekomst voldoende betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen te hebben voor mensen die voor een woning afhankelijk zijn van woningcorporaties.
De afspraken gaan over onder meer de verdeling van de beschikbare sociale huurwoningen (ook aan urgent woningzoekenden), het aantal en de kwaliteit van de huurwoningen, de betaalbaarheid, zorgvoorzieningen in en aan de woning, stedelijke vernieuwing en leefbaarheid, energie en duurzaamheid van de huurwoningen.

Hieronder een impressie van de prestatieafspraken 2017.

Wachttijden
Centrada streeft er naar om de actieve wachttijd gemiddeld onder de twee jaar te houden. De actieve wachttijd is de periode tussen de eerste keer dat er actief op vrijkomende huurwoningen wordt gereageerd tot het moment waarop de huurovereenkomst wordt getekend. Daarnaast onderzoeken gemeente, Centrada en HVOB welke maatregelen genomen kunnen worden om de doorstroming zoveel mogelijk te bevorderen.

Beschikbaarheid
Het streven is dat minimaal 75% van de vrijkomende huurwoningen verhuurd worden aan niet-urgente woningzoekenden. Wanneer dit percentage onder de 75% komt, gaan gemeente, Centrada en HVOB overleggen om te kijken welke maatregelen genomen moeten worden om het streefpercentage wel te halen.
Centrada verwacht in 2017 in totaal 42 nieuwbouw huurappartementen en zeven eengezinswoningen op te leveren.

Betaalbaarheid
Om te zorgen dat de woningen betaalbaar blijven, worden verschillende instrumenten ingezet. Zo gaat Centrada maatregelen treffen om tegemoet te komen aan de behoefte om woningen onder de huurprijs van 500 euro per maand aan te kunnen bieden. Reeds doorgevoerde en nog voorziene huurverlagingen worden gemonitord en beoordeeld op het beoogde effect: zijn de woningen bereikbaar voor en bezet door mensen waarvoor ze bedoeld zijn.  HVOB, gemeente, Centrada en Harmonisch Wonen gaan in de eerste helft van 2017 onderzoek doen naar een eventueel op te richten woonlastenfonds. Onderzocht wordt welke doelgroepen hiervan gebruik zouden kunnen maken en hoe de financiering plaats vindt. 

Wonen en zorg
Centrada gaat in 2017 50 bestaande huurwoningen geschikt maken voor bewoning door ouderen en/of mensen met een beperking.

Leefbaarheid
Zo Centrada, gemeente en HVOB hebben met elkaar afgesproken in 2017 de krachten te bundelen en verschillende projecten te starten in de Jol. Samen met de wijkbewoners. Zo stimuleert HVOB in overleg met gemeente en Centrada het opzetten van een netwerk van actieve bewoners en begint daarmee in Jol. Ook het wijkonderhoud wordt geïntensiveerd. Delen van de openbare ruimten in Jol worden in 2017 meegenomen in het grootonderhoud van de gemeente. Centrada gaat in 2017 in de wijk Jol samen met huurders aan de slag om tuinen en erfafscheidingen op orde te brengen. In gezamenlijk overleg wordt per hof een gewenst kwaliteitsbeeld bepaald, waarna ook afspraken over uitvoering (inclusief aanspreken en handhaven) en financiering worden gemaakt.

webdesign door ipsis b.v.
LiveZilla Live Chat Software