Compliment of klacht

Als huurder of woningzoekende verwacht u een goede dienstverlening van Centrada. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dit horen wij graag van u. We kunnen dan met uw klacht aan de slag, zodat u de beste dienstverlening blijft krijgen! Ook als u een compliment of tip heeft dan horen wij dit graag.

Hoe kan ik een klacht indienen

Door het invullen van het klachtenformulier kunt u snel en eenvoudig uw klacht melden over:
• onderhoud
• huurprijs en servicekosten
• huurbetaling en huurtoeslag
• woonruimteverdeling
• de kwaliteit van onze dienstverlening

Heeft u overlast? Vult u dan het overlastformulier in.

Uiteraard kunt u uw klacht ook persoonlijk doorgeven aan onze Klantenservice.

Wilt u uw klacht liever schriftelijk indienen, dan kunt u uw klachtenbrief sturen naar Centrada, t.a.v. Klantenservice, Postbus 120, 8200 AC in Lelystad.

Huurdervereniging

Als u een klacht heeft, kunt u bij de huurdervereniging (HVOB) terecht voor advies. De HVOB kan u bijvoorbeeld helpen bij het op papier zetten van uw klacht. Ook als u problemen ondervindt door de uitvoering van groot onderhoud door Centrada of als u hulp nodig hebt bij het schrijven van een bezwaarschrift voor huurcommissie of kantonrechter, helpt de HVOB u graag.

Wat doet Centrada met mijn klacht?

U ontvangt binnen één werkdag een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. In deze bevestiging leest u wie er verantwoordelijk is voor de tijdige afhandeling van uw klacht. Deze persoon neemt binnen drie werkdagen telefonisch contact met u op om uw klacht inhoudelijk te bespreken. Wij streven ernaar om elke klacht binnen 10 werkdagen af te handelen. In de folder 'Niet tevreden over Centrada?' vindt u meer informatie over de procedure die Centrada volgt bij het afhandelen van klachten.

Ontevreden over de afhandeling van uw klacht?

Vindt u dat Centrada uw klacht niet goed heeft opgelost, dan kunt u dit als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. De Geschillencommissie is onafhankelijk en bestaat uit drie personen. Deze personen hebben geen werkrelatie met Centrada. 

Hoe leg ik een geschil voor aan de Geschillencommissie?
U kunt uw geschil schriftelijk per post of per e-mail indienen:

Per post:
Geschillencommissie Centrada
p/a Postbus 120
8200 AC  LELYSTAD

Per e-mail:
geschillencommissie@centrada.nl

Hoe gaat het nu verder?
Er wordt eerst bekeken of uw klacht voor behandeling in aanmerking komt. Is dit het geval, dan nodigt de Geschillencommissie u uit om uw klacht te komen toelichten tijdens een hoorzitting. Ook Centrada wordt uitgenodigd om haar kant van het verhaal te vertellen. De hoorzitting vindt uiterlijk zes weken na ontvangst van uw klacht plaats.

Neemt de Geschillencommissie uw klacht niet in behandeling (bijvoorbeeld omdat de klacht nog niet eerder bij Centrada is gemeld of omdat het een beleidszaak betreft), dan laat de Geschillencommissie u dat weten. In het Reglement Geschillencommissie Centrada kunt u de voorwaarden voor het indienen van een geschil nalezen.

Zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen twee weken na de hoorzitting, doet de Geschillencommissie een uitspraak. Deze uitspraak gaat in de vorm van een schriftelijk advies naar het bestuur van Centrada. U krijgt hiervan een kopie. Centrada moet nu binnen een maand een beslissing nemen. Deze beslissing wordt schriftelijk aan u meegedeeld. Alleen wanneer er zwaarwegende argumenten zijn, mag Centrada gemotiveerd afwijken van het advies. 

In bepaalde gevallen doet de Geschillencommissie een bindend uitspraak, Centrada mag dan niet afwijken van de uitspraak en moet dit uitvoeren.

Bezwaar of beroep
Tegen het advies van de Geschillencommissie en/of de beslissing van Centrada is geen bezwaar of beroep mogelijk. Wel kunt u uw zaak voorleggen aan de Huurcommissie of de kantonrechter. Voor het voeren van een rechtelijke procedure is doorgaans de inschakeling van een advocaat noodzakelijk. Wij adviseren u daarom eerst contact op te nemen met uw rechtsbijstandsverzekeraar (als u deze verzekering heeft) of het juridisch loket.

Kosten
Aan het inschakelen van de Geschillencommissie zijn geen kosten verbonden.

Samenstelling Geschillencommissie
De Geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. De voorzitter wordt benoemd in overleg tussen Centrada en Huurdervereniging Ons Belang (HVOB). Eén lid wordt voorgedragen door Centrada en het andere lid door de HVOB. Samen staan ze garant voor een onafhankelijke behandeling en correcte afhandeling van uw klacht. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen, zonder ‘last of ruggespraak’, dus zonder overleg met een eventuele achterban.

Leden kunnen maximaal voor twee termijnen van elk vier jaar zitting hebben in de Geschillencommissie.

Bekijk hier het rooster van aftreden van de  Geschillencommissie.