Centrada bouwt aan de toekomst

De Lelystadse woningcorporatie Centrada staat de komende jaren voor forse investeringen. Vanwege de druk op de sociale woningmarkt moet er flink worden gebouwd. Daarnaast staat het energiezuiniger maken van duizenden bestaande woningen op de agenda. Gelukkig is de uitgangspositie van Centrada financieel gezond, zoals blijkt uit het jaarverslag 2019.

Bouwen aan de toekomst
Centrada blikt in haar jaarverslag terug op 2019. In dat jaar zette de organisatie stevig in op het thema ‘Bouwen aan de toekomst’. Zo zijn er 122 nieuwbouwwoningen opgeleverd en is er met de gemeente Lelystad gezocht naar verdere intensivering van het nieuwbouw-programma. Dat is ook hard nodig vanwege de sterk oplopende wachttijden en stijging van het aantal woningzoekenden. Alleen nieuwbouw draagt bij aan structurele verlichting van die woningnood.

Om toekomstplannen per wijk te kunnen gaan opstellen in 2020, is er in 2019 een kader voor wijkvisies vastgesteld om de aantrekkelijke punten en kwetsbaarheden van wijken en buurten in beeld te brengen.

Duurzaamheid
Met betrekking tot duurzaamheid is er geïnvesteerd in interne deskundigheid om de ambitie van een energie neutrale woningvoorraad in 2050 te kunnen waarmaken. Ook zijn er 201 woningen energiezuiniger gemaakt door isolatie en kregen 550 woningen zonnepanelen, zonder dat de huurder hiervoor extra hoefde te betalen. Dit maakt de woonlasten voor huurders fors lager.

Dienstverlening
Daarnaast is er gewerkt aan het verder bouwen aan de relatie met de huurders en woningzoekenden. De verbetering van de klanttevredenheid van eerdere jaren, stabiliseerde in 2019 rond het gemiddelde van Nederland. Om een volgende stap te maken, is in 2019 de klanten gevraagd naar wat hen nog meer tevreden maakt. Er waren vijf klantpanels, waar een groep huurders een hele avond in gesprek ging over de dienstverlening van Centrada, terwijl de medewerkers luisterden. Daarnaast gingen de medewerkers van Centrada in oktober thuis op bezoek bij klanten om hen onder het genot van koffie en koek te vragen naar wat zij belangrijk vinden. De huurders staan over het algemeen positief tegenover de dienstverlening, maar ze hadden ook nog genoeg tips voor verbetering. Alle uitkomsten hiervan worden gebruikt om vanaf 2020 de klant nog beter van dienst te zijn.

Prestaties 2019
In 2019 maakte Centrada 647 mensen blij met de sleutel van hun nieuwe huurwoning.
Circa 1.283 woningen werden via planmatig onderhoud verbeterd.

De huurprijswijziging per 1 juli 2019 lag tussen -/- 2,5% en + 4,1%. De gemiddelde huurverhoging bleef met 1,65% ver onder het wettelijk maximum van 2,6%. Hiermee werd een bijdrage geleverd aan de betaalbaarheid van het wonen.
Een belangrijk aspect voor Centrada is de betrokkenheid van de huurders. In 2019 zijn 22 aanvragen voor de Beter Buurt Bijdrage ingediend. De aanvragen bestonden onder andere uit een bijdrage voor het realiseren van erfafscheidingen, vergoeding van de materialen voor het opnieuw inrichten van een plantenstrook en het maken van een afscheiding rond de containers.

Gezonde financiële positie
Centrada haalde een resultaat van € 106,1 miljoen positief, dat vrijwel geheel wordt veroorzaakt door een stijging van de marktwaarde van de woningen, die € 106,8 miljoen meer waard werden. De waardestijging van de woningen zit in de stenen, waardoor dit geld niet beschikbaar is zolang de woningen worden verhuurd en niet verkocht. Het zorgt wel voor een gezonde financiële positie, waardoor Centrada goed is voorbereid op de toekomst.