Drie nieuwe leden voor de raad van commissarissen van Centrada

Centrada is zeer verheugd met de benoeming van drie nieuwe leden voor de raad van commissarissen. Per 1 juli 2021 is de heer Arie-Willem Bijl gestart. Mevrouw Lida Schelwald-Van der Kley en de heer Wimjan Bos zijn beide per 1 oktober 2021 begonnen. Hieronder volgt een korte kennismaking met de drie nieuwe leden.

Arie-Willem Bijl

Per 1 juli 2021 is de heer Arie-Willem Bijl gestart als nieuwe commissaris op voordracht van de Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB).

De heer Bijl werkt bij adviesbureau Over Morgen en houdt zich bezig met stedelijke ontwikkeling, regionale samenwerking en met de energietransitie. Daarvoor was hij 10 jaar zelfstandig adviseur. Hij startte zijn loopbaan bij diverse NGO’s voor internationale samenwerking. In de periode 1999-2006 was hij wethouder stedelijke ontwikkeling in Almere. Daarnaast is de heer Bijl voorzitter bij Fabricaat, een culturele stichting in Nijmegen.

De heer Bijl over zijn nieuwe functie: “De vraagstukken en opgaven van deze tijd gaan over kwaliteit van leven, ruimte voor eigen initiatief en gedeelde verantwoordelijkheid. Dat geldt voor zowel sociale, ruimtelijke als economische thema’s. Voor een maatschappelijk verankerde organisatie betekent dit een reflectie op de rollen, verantwoordelijkheden en werkwijzen. De huidige maatschappelijke en economische ontwikkelingen vragen naar mijn idee om een fundamenteel andere strategie voor de stedelijke ontwikkeling. Een strategie met ruimte voor initiatief en waarbij de betrokkenheid en belangen van burgers (en huurders) weer voorop staan onder het motto van ‘samen stad maken’. Een woningstichting heeft daarmee een mooie maar zware maatschappelijke taak (zowel volkshuisvestelijk als sociaal) gecombineerd met een vastgoed-opgave binnen de energietransitie. Wat zou het mooi zijn als we vanuit die taken en opgaven samen met bewoners en professionele partners de buurten met sociale woningen kunnen laten doorgroeien naar ‘wijken van de toekomst’ met veel groen en sociaal-economische programma’s, en met ruimte voor collectief particulier initiatief in de vorm van wooncoöperaties.”


Lida Schelwald- Van der Kley
Per 1 oktober 2021 is mevrouw Lida Schelwald-Van der Kley gestart als nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Schelwald beschikt over veel bestuurservaring, heeft inhoudelijke kennis op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid, en heeft een stevige verankering en groot netwerk in Lelystad en Flevoland.

Mevrouw Schelwald is ruim 30 jaar werkzaam als internationaal milieuconsultant. Van 2009-2019 was zij actief als dagelijks bestuurder van Waterschap Zuiderzeeland. Daarnaast was zij bestuursvoorzitter en bestuurslid van diverse organisaties in de watersector. Sinds 2020 is zij tevens toezichthouder bij het Flevolandschap.

Mevrouw Schelwald over haar nieuwe functie: “In de ruim 20 jaar dat ik samen met ons gezin in Lelystad heb gewoond, heb ik Centrada leren kennen als een organisatie die zich met hart en ziel inzet voor haar huurders. Met name om kwalitatief goede, duurzame en betaalbare woningen in Lelystad te bieden, in een omgeving waarin mensen zich veilig en thuis voelen. Graag lever ik als toezichthouder van Centrada een bijdrage om ook voor de toekomst aan deze doelstelling verder te bouwen. Een motiverende factor voor mij is het welzijn van onze inwoners en een gezonde leefomgeving. Plezierig wonen in een duurzame woning, gelegen in een groene en veilige omgeving is daar een basisvoorwaarde voor. Graag draag ik daar m’n steentje aan bij!”


Wimjan Bos
Per 1 oktober 2021 is de heer Wimjan Bos gestart als nieuw lid van de Raad van Commissarissen op voordracht van de ondernemingsraad en als lid van de auditcommissie van Centrada.

De heer Bos is partner bij de Galan Groep, een organisatieadviesbureau op het vlak van strategie, governance, leiderschapsontwikkeling, executive search en interim-management. In de twintig jaar daarvoor was hij partner bij advies en accountantsorganisatie EY op het gebied van risicomanagement. Bos startte zijn loopbaan bij de rijksoverheid op het ministerie van Verkeer & Waterstaat en daarna bij de Belastingdienst.

De heer Bos is ook lid van de raad van toezicht van stichting De Kubus, de instelling voor kunst en cultuureducatie in Lelystad en bestuurslid van het Nationaal Netwerk Risicomanagement, een netwerkorganisatie van risicomanagement professionals in Nederland.

De heer Bos over zijn nieuwe functie: “In mijn jonge jaren bij het ministerie van V&W was ik betrokken bij de werkzaamheden van de Rijksdienst IJsselmeerpolders (RIJP). Ik was toen onder de indruk van de groei en mogelijkheden van de stad. Met ons gezin wonen we inmiddels ruim 15 jaar met veel plezier in Lelystad en ik denk dat de stad zijn volle potentie nog lang niet bereikt heeft. Dagelijks geniet ik van de groene stad, iets waar we erg trots op mogen zijn en wat je wellicht pas opvalt als je een tijd elders hebt gewoond. Met de nieuwe plannen voor uitbreiding van de stad moeten we dat vooral voor ogen blijven houden. Een groene aantrekkelijke stad, een stad die rijk is aan culturele diversiteit en ruimte en kansen biedt voor iedereen. Ik beschouw het als een voorrecht dat ik daar vanuit mijn rol als commissaris bij Centrada aan mee mag werken.”

Centrada is de vertrekkende commissarissen Nelleke Huisman (namens de huurdersvereniging) en Eric Rijnders (namens de ondernemingsraad) zeer erkentelijk voor hun bijdrage gedurende de afgelopen acht jaar. Zij hebben een zeer actieve bijdrage geleverd aan de volkshuisvesting in Lelystad.