Huurprijsaanpassing 2022

Ieder jaar verhogen wij de huur per 1 juli voor onze woningen. In 2022 is de verhoging maximaal 2,3 % voor sociale huurwoningen en maximaal 3,3% voor vrije sector woningen. Wij zijn verplicht u hier minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk over te informeren. U ontvangt onze brief over de huurprijsaanpassing daarom elk jaar voor 1 mei. U ontvangt de brief over de huurprijsaanpassing voor 2022 rond 28 april.

Hieronder vindt u veel gestelde vragen over de huurprijsaanpassing en onze antwoorden daarop.

Veelgestelde vragen over sociale huur of vrije sector huur

Heb ik een sociale huurwoning of een vrije sector woning?

Heb ik een woning in de vrije sector (geliberaliseerd huurovereenkomst)?

U heeft een huurwoning in de vrije sector, oftewel een geliberaliseerde huurovereenkomst, wanneer uw (netto) huurprijs bij aanvang van de  huurovereenkomst, hoger is dan de liberalisatiegrens (de maximale huurprijs van een sociale huurwoning) uit datzelfde jaar. Met een geliberaliseerde huurovereenkomst is het bijvoorbeeld niet mogelijk om huurtoeslag te ontvangen.

Hoeveel mag de huur van een vrije sectorwoning stijgen in 2022?

De huur van een vrije sector huurwoning mag maximaal 3,3% stijgen in 2022. Dit heeft de overheid besloten.

Heb ik een sociale huurwoning (gereguleerd huurovereenkomst)?

U heeft een sociale huurwoning wanneer uw (netto) huurprijs bij aanvang van de  huurovereenkomst, lager is dan de liberalisatiegrens (de maximale huurprijs van een sociale huurwoning) uit datzelfde jaar. Voor sociale huurwoningen gelden andere huurverhogingsregels dan voor vrije sector huurwoningen.

Hoeveel mag de huur van een sociale huurwoning maximaal stijgen in 2022?

Sociale huurwoningen

Maximaal 2,3%

Kamers en woonwagens

Maximaal 2,3%

Hoe wordt de hoogte van de huurverhoging bepaald? Waarom heb ik een hogere of lagere huurverhoging dan mijn buurman/buurvrouw?

De overheid heeft besloten dat de (netto) huurprijzen in 2022 met maximaal 2,3% mogen stijgen. Centrada mag van dit percentage afwijken in het voordeel van de huurder. De hoogte van de jaarlijkse huurverhoging hangt af van de huurprijs die de toekomstige (nieuwe) huurder gaat betalen. Dit wordt ook wel de streefhuur genoemd. Is de streefhuur lager of gelijk aan uw huidige (netto) huurprijs, dan ontvangt u geen huurverhoging in 2022. Is de streefhuur hoger dan uw huidige (netto) huurprijs, dan is de huurverhoging maximaal 2,3%. Zo proberen we de huurprijsverschillen zoveel mogelijk te verkleinen.

Let op! Het kan zijn dat u een hogere huurverhoging ontvangt dan 2,3%. U heeft in dit geval een huurverhoging ontvangen op basis van uw inkomen (inkomensafhankelijke huurverhoging). U herkent de inkomensafhankelijke huurverhoging aan de inkomensverklaring van de Belastingdienst in de bijlage van de huurverhogingsbrief.

Kan de huur na huurverhoging hoger uitvallen dan de wettelijke maximale huurgrens?

Centrada mag de huurprijs niet onbeperkt verhogen. Er is namelijk een wettelijk toegestane maximale huurprijsgrens. Deze wordt berekend op basis van de kwaliteit van uw woning uitgedrukt in punten, ook wel ‘woningwaardering’ genoemd. Bent u benieuwd naar de woningwaardering (of puntentelling) van uw woning? U vindt deze informatie in het huurdersportaal op onze website. Meer informatie over hoe deze punten worden bepaald en de hoogte van de wettelijk toegestane huurprijs vindt u hier

Veelgestelde vragen over inkomensafhankelijke huurverhoging

Kan ik een huurverhoging krijgen op basis van een hoog inkomen?

Ja, de overheid heeft bepaald dat er een hogere huurverhoging geldt voor huurders met een hoog inkomen die in een sociale huurwoning wonen. In onderstaande tabel leest u welke inkomens in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging in 2022.

Huishouden van één persoon 

Huishouden van twee of meer personen

Maximale huurverhoging per 1 juli 2022

Inkomen tussen € 47.948 en € 56.527

Inkomen tussen € 55.486 en € 75.369

€ 50

Inkomen hoger dan € 56.527

Inkomen hoger dan € 75.369

€ 100

Waarom doet Centrada aan inkomensafhankelijke huurverhoging?

De inkomensafhankelijke huurverhoging is een belangrijke maatregel om de woningmarkt beter te laten functioneren. Deze huurverhoging voor huishoudens met een hoger inkomen die een sociale huurwoning huren, zorgt ervoor dat deze huishoudens op zoek gaan naar een huurwoning in de vrije sector of een koopwoning. Kiezen deze huurders ervoor niet te verhuizen, dan gaan zij in ieder geval een meer marktconforme huur betalen. Centrada kan zich vinden in deze overheidsmaatregel en vindt het bevorderen van de doorstroming wenselijk. Zeker gezien de huidige wachttijden voor sociale huurwoningen in Lelystad.

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor huurders met een handicap of chronisch zieken?

Mogelijk niet. Huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten kunnen bezwaar maken tegen een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. U kunt aantonen dat er sprake is van een handicap of chronische ziekte met een relevante indicatie of een WMO- of Wvg-beschikking. Stuur hiervan een kopie mee bij uw Bezwaarschrift jaarlijkse huuraanpassing. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen we u naar de Huurcommissie. Let op! U moet uw bezwaar voor 1 juli 2022 bij Centrada indienen.

Tellen alle inkomens in het huishouden mee?

Alle inkomens van de mensen die in 2022 op het adres wonen tellen mee. Dus ook die van inwoners en kamerhuurders. Van inwonende jongeren die op 1 januari 2022 nog niet de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt, wordt alleen het inkomen meegenomen dat boven het minimumloon ligt. De Belastingdienst corrigeert dit automatisch. Het inkomen gaat over 2020.

Op welk moment wordt de huishoudsamenstelling bepaald?

Voor de huishoudsamenstelling geldt als peildatum 1 juli 2022. De inkomensindicaties worden gebaseerd op de samenstelling van het huishouden zoals deze in februari bekend zijn. Mochten er wijzigingen in het huishouden voordoen tussen het moment van aanzeggen en 1 juli 2022 (het officiële peilmoment), dan kunt u bezwaar maken.

Welk inkomen wordt gebruikt bij het vaststellen van de maximale huurverhoging?

Voor de huurverhoging die met ingang van 1 juli 2022 ingaat, wordt gekeken naar het inkomen dat is verdiend in 2020. Hiervoor heeft de rijksoverheid gekozen, omdat dan inkomens gebruikt worden die veelal definitief zijn vastgesteld.

Welke informatie verstrekt de Belastingdienst aan Centrada?

De Belastingdienst geeft bij de inkomensindicatie van het huishoudinkomen geen informatie over het aantal bewoners of verdienenden in het huishouden, om de noodzakelijke schending van de privacy van huurders zoveel mogelijk te beperken. Centrada weet daardoor niet welke inkomensgrens van toepassing is, alleen in welke inkomenscategorie (midden of hoog) het huishoudinkomen valt.

Wat wordt verstaan onder het (gezamenlijk) huishoudinkomen?

Het huishoudinkomen bestaat uit het totaal van de gezamenlijke geregistreerde inkomens van de huurder en de overige huidige bewoners van de woning. In een belastingaanslag is het geregistreerde inkomen het verzamelinkomen: het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1), uit aanmerkelijk belang (box 2) en uit sparen en beleggen (box 3). Indien een persoon geen aangifte heeft gedaan bestaat het geregistreerde inkomen uit het belastbaar jaarloon. Van inwonende jongeren die op 1 januari 2022 nog niet de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt, wordt alleen het inkomen dat het minimumloonniveau 2020 (€ 21.422) overstijgt meegeteld.

Veelgestelde vragen over bezwaar maken

Wanneer kan ik bezwaar maken (regulier huurverhoging)?

  • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten.
  • De huurverhoging is hoger dan de maximale wettelijk toegestane huurverhoging.
  • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd om onderhoudsgebreken aan uw woning.
  • U heeft geen voorstel voor huurverhoging gekregen. Of de verhuurder heeft het u te laat verstuurd. De aankondiging moet u minimaal twee maanden van tevoren ontvangen. Is dat niet het geval? En maakt u daarom bezwaar? Dan verschuift de huurverhoging naar een later tijdstip.

Wanneer kan ik bezwaar maken (inkomensafhankelijke huurverhoging)?

  • U bent chronisch ziek of heeft een handicap. 
  • Uw inkomen in 2021 was lager dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel. *
  • De samenstelling van het huishouden op de inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet.
  • Het gezamenlijke inkomen (huishoudinkomen) op de inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet.

* Wanneer het gezamenlijk inkomen in 2021 lager uitvalt dan de inkomensgrenzen voor inkomensafhankelijke huurhoging, dan kunt u bezwaar maken. U kunt dit aantonen door de inkomensverklaring 2021 van alle huidige bewoners bij het bezwaarschrift te voegen. De inkomensverklaring is verkrijgbaar bij de Belastingdienst. Vergeet niet om een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) van 1 van de bewoners waaruit blijkt hoeveel bewoners op het woonadres staan ingeschreven mee te sturen. De BRP is verkrijgbaar via de gemeente. 

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging van mijn vrije sectorwoning?

U kunt alleen bezwaar maken tegen de huurverhoging wanneer de huurverhoging hoger is dan 3,3%. U kunt dan voor 1 juli bezwaar indienen bij Centrada. Wil Centrada de huurverhoging niet aanpassen, dan kunt u zich wenden tot de Huurcommissie. Dit kan tot 4 maanden na de huurverhoging. 

Kan ik bezwaar maken vanwege achterstallig onderhoud?

Nee. U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging vanwege achterstallig onderhoud. Hiervoor kunt u een procedure huurverlaging starten. Meer informatie over de voorwaarden en de procedure huurverlaging vindt u op www.huurcommissie.nl.

Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

Als u een gegronde reden heeft om bezwaar te maken dan vragen we u uiterlijk vóór 1 juli 2022 een bezwaarschrift huurverhoging in te dienen bij Centrada. Dit formulier kunt u downloaden via www.huurcommissie.nl of afhalen op ons kantoor aan de Wigstraat 18 in Lelystad.

Wie neemt mijn bezwaarschrift in behandeling?

Als u het niet eens bent met de huurverhoging van uw sociale huurwoning dan maakt u bezwaar bij Centrada met een bezwaarschrift. Is Centrada het niet eens met uw bezwaar? Dan moet Centrada naar de Huurcommissie stappen.

Veelgestelde vragen over huurtoeslag

Wordt de huuraanpassing verrekend met de huurtoeslag?

Ja, de huuraanpassing wordt automatisch, maar pas achteraf (per 1 januari 2023), door de Belastingdienst verrekend. Wilt u dat dit al per 1 juli 2022 gebeurt? Geef dan zelf de wijziging door aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl of via 0800-0543.

Vervalt de huurtoeslag als de huur door de huurverhoging boven de € 763,47 (liberalisatiegrens) stijgt?

Een huurder die vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt zijn recht op huurtoeslag. Ook als de huur boven de grens uitkomt. Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de maximale huurgrens (liberalisatiegrens).

Disclaimer
Deze informatie is met zorg samengesteld. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de inhoud. Voor volledige en/of actuele informatie verwijzen wij u naar www.huurcommissie.nl en www.rijksoverheid.nl