Prestatieafspraken voor 2022 benadrukken de kwalitatieve groeiambitie van Lelystad

Gemeente Lelystad, huurdersbelangenorganisatie HVOB en woningcorporatie Centrada hebben voor 2022 prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken over wat de organisaties in 2022 op het gebied van wonen in Lelystad willen bereiken. De prestatieafspraken werden op dinsdag 14 december door de drie partijen ondertekend in het paviljoen van Wonen bij LARS.

Lelystad wil in 2040 een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad zijn en fors groeien in aantal inwoners en dus woningen. Daarbij kennen we in Nederland een nijpende woningnood. De behoefte aan goede woningen is groot. Tot 2035 zijn er één miljoen woningen nodig in Nederland. De gemeente Lelystad kan en zal hier met haar ruimte een betekenisvolle rol in spelen.

Nieuwbouw en beschikbaarheid bouwlocaties
Een belangrijk thema in de prestatieafspraken van 2022 is de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen voor de inwoners van Lelystad. Om deze ambitie waar te maken en om de inschrijfduur en zoektijd naar beneden te krijgen, moeten er veel nieuwe woningen bijgebouwd worden. In 2022 worden 27 nieuwbouwappartementen in Campus Midden opgeleverd. Daarnaast worden begin 2023 40 zorgappartementen bij de Hanzeborg opgeleverd voor intramurale zorg. “Om voldoende ruimte te creëren om aan de grote woningbehoefte voor de komende jaren te voldoen, werken we in 2022 samen hard aan het tijdig verkrijgen en bouwrijp maken van voldoende bouwlocaties”, licht wethouder Adam Elzakalai toe.

Stedelijke vernieuwing en wijkverbetering
Naast het uitbreiden van de stad met nieuwbouw is een belangrijk speerpunt het investeren in de bestaande stad in een combinatie van fysieke en sociale aanpak van de wijken. In 2021 heeft de gemeente Lelystad een subsidie van € 39 miljoen van het Volkshuisvestigingsfonds toegekend gekregen om particuliere woningbezitters in Lelystad Oost te ondersteunen bij het achterstallig onderhoud en de verduurzaming van hun woningen. Deze subsidie maakt het mogelijk om de komende jaren gezamenlijk op te trekken in de gebiedsaanpak in Lelystad Oost. Zo kunnen we naast het onderhouden en verduurzamen van sociale huurwoningen door Centrada, tegelijkertijd straks ook het particuliere woningbezit en de woonomgeving verbeteren. “Een succesvol voorbeeld hiervan is de metamorfose van de Jol in Lelystad West. Hier hebben gemeente, Centrada en HVOB samen met maatschappelijke partners en de buurtbewoners gewerkt aan het verbeteren van de uitstraling en leefbaarheid van de wijk“, aldus Laurens Meerten van HVOB. “Soortgelijke projecten – waarbij participatie van bewoners een belangrijk onderdeel is - gaan we ook in andere delen van de stad opzetten.”

Intensieve samenwerking is cruciaal
Lelystad staat voor grote opgaven, die vragen om een sterke regierol van de gemeente, maar ook om een sterke uitvoeringskracht van zowel de gemeente als Centrada. Een intensieve samenwerking tussen zowel gemeente, Centrada, HVOB als maatschappelijk betrokken partners speelt daarbij een cruciale rol. Martine Visser, directeur bestuurder van Centrada zegt hierover: “Wij hopen dat deze samenwerking wederom leidt tot mooie resultaten die bijdragen aan een aantrekkelijk Lelystad met voldoende woonruimte voor iedereen en fijne buurten om in te wonen.”

Afspraken
De prestatieafspraken worden gepubliceerd op de websites van zowel de gemeente Lelystad als Centrada en HVOB.