Samen werken aan kwalitatieve groei staat centraal in de prestatieafspraken 2021

Huurdersorganisatie HVOB, gemeente Lelystad en Centrada hebben prestatieafspraken gemaakt voor het jaar 2021. Dit jaar hebben de betrokken partijen – vanwege corona – gekozen voor een alternatieve ondertekening van de nieuwe prestatieafspraken. Dat leverde een mooie video op.

Het belangrijkste thema in de samenwerking tussen Centrada, HVOB en de gemeente Lelystad is de beschikbaarheid van voldoende goede, betaalbare huurwoningen voor de inwoners van Lelystad. Dat begint met een goede kwaliteit en het zo goed mogelijk benutten van de bestaande woningvoorraad. Maar – gezien de groeiambitie van Lelystad en de toename van woningzoekenden en de zoekduur – zal de focus ook liggen op het realiseren van voldoende nieuwbouw en het gezamenlijk werken aan geschikte nieuwbouwlocaties, binnen de kaders van het raadsprogramma 2018-2022.

Groeiambitie
Lelystad heeft de ambitie om in 2040 te groeien naar tenminste 100.000 inwoners, zoals staat in het programmaplan Lelystad Next Level. Lelystad heeft zelfs een bod gedaan nog meer woningen te bouwen om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het landelijke woningtekort. Hiervoor is het belangrijk dat de totale Lelystadse woningvoorraad in een evenwichtige verhouding groeit. Volgend jaar bouwt Centrada in totaal meer dan 300 nieuwe woningen erbij en ook voor de jaren erna is al nieuwbouw gepland. Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada, over de nieuwbouwplannen: “We bouwen voor allerlei doelgroepen, zoals de leerkracht, de politieman, de starter en de zzp-er. Maar ook voor bijvoorbeeld senioren die van een koophuis naar een huurhuis willen overstappen.”

Leefbaarheid
In de prestatieafspraken voor 2021 is er ook veel aandacht voor het revitaliseren van de oudere Lelystadse woonwijken uit de jaren ’70 en ’80 en het verbeteren van de leefbaarheid. Samenwerking met (sociale) partners is daarbij essentieel om leefbaarheid in al zijn facetten aan te pakken. “Dan gaat het niet alleen om vernieuwing van bebouwing maar om versterking van de sociale structuren en cohesie in de wijk”, aldus wethouder Janneke Sparreboom.

Integrale aanpak
In de prestatieafspraken leggen de drie partijen de basis om voor de komende jaren de nieuwbouw van sociale huurwoningen in balans te houden met het totale nieuwbouwprogramma voor Lelystad en daarmee de leefbaarheid en diversiteit in de wijken te vergroten. Integraliteit in de aanpak (fysiek & sociaal) is hierbij van belang. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen gemeente, Centrada, HVOB en andere maatschappelijke partners. Voorzitter van de HVOB, Laurens Meerten benadrukt nog eens: “Een gezamenlijke aanpak is essentieel om tot resultaten te komen. Met deze prestatieafspraken onderstrepen we dit en leggen we het fundament.”

Afspraken
De prestatieafspraken worden gepubliceerd op de websites van zowel de gemeente Lelystad als Centrada en HVOB.