Centrada dringt aan op nieuwbouw huurwoningen

In haar Bod op de Woonvisie Lelystad 2019 stelt Centrada de gemeente voor om een gezamenlijke taskforce in het leven te roepen die ervoor moet zorgen dat het aandeel sociale huurwoningen in Lelystad op de 30% komt zoals afgesproken bij de prestatieafspraken 2018. De Lelystadse woningcorporatie zag in de eerste helft van 2018 de wachttijden voor een sociale huurwoning in Lelystad verder stijgen. Volgens Centrada komt dat vooral doordat een steeds kleiner deel van de huurders verhuist. Daardoor komen er minder huurwoningen beschikbaar. Om het verder oplopen van de wachttijden te voorkomen wil Centrada nieuwe sociale huurwoningen bouwen.

Taskforce nieuwbouw huurwoningen
Eerder sprak Centrada met het college van de gemeente Lelystad af bij de jaarlijkse prestatieafspraken, dat 30% van de nieuwbouw in Lelystad bestaat uit sociale huur. Centrada verwacht van de gemeente dat zij voldoende locaties ter beschikking stelt voor de bouw van deze sociale huurwoningen en dat er binnen de gemeente voldoende ambtelijke capaciteit is om de locaties snel in productie te brengen. Centrada zelf stuurt aan op een efficiënt bouwproces en maakt afspraken hierover met bouwbedrijven. Om de bouwproductie zo efficiënt en vlot mogelijk te laten verlopen, stelt Centrada voor om een gezamenlijke ‘taskforce’ in het leven te roepen, die ervoor zorgt dat de productie daadwerkelijk op het gewenste niveau komt. Ook HVOB, de belangenvereniging voor de huurders van Centrada, dringt hier bij de gemeente op aan.

Investeren in duurzaamheid
Een andere belangrijke opgave in Lelystad is de verduurzaming van de woningen. Centrada investeert 50 miljoen in voornamelijk het verbeteren van de isolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Huurders betalen hiervoor geen huurverhoging, terwijl hun energierekening omlaag gaat. Ondertussen houdt Centrada ook rekening met de investering die gepaard gaat met de landelijke ambitie om in 2050 CO2-neutrale en gasloze woningen te hebben. Van de gemeente wordt verwacht om, in samenwerking met de leveranciers van energie, snel met een warmtevisie te komen, zodat duidelijk wordt waar in de toekomst warmtenetten beschikbaar zijn.

Aandacht voor de oudste wijken
Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada, wijst er verder op dat, nu het goed gaat met Lelystad, de verleiding groot is om alleen te focussen op de groei van Lelystad. “Centrada pleit er echter voor om juist ook veel aandacht te besteden aan de differentiatie en leefbaarheid in de oudste wijken van Lelystad”, aldus Martine. “Deze wijken moeten kunnen concurreren met de nieuwe wijken. Centrada is bereid hierin te investeren en verwacht van de gemeente hetzelfde.”

Prestatieafspraken
De Woonvisie van de gemeente en het Bod daarop van Centrada vormen de basis voor de Prestatieafspraken voor 2019 die de beide partijen, samen met HVOB, gaan maken. Martine Visser: “Het nieuwe college heeft een stevige ambitie op het gebied van wonen neergelegd voor de komende collegeperiode. De komende maanden gaan we met de gemeente en HVOB in gesprek om tot prestatieafspraken te komen voor 2019. Centrada heeft er vertrouwen in dat het Bod van Centrada een goede basis vormt voor heldere, wederzijdse afspraken die ervoor zorgen dat we onze bewoners een thuis kunnen blijven bieden in Lelystad.”

Publicatiedatum:

17 juli 2018