Centrada financieel gezond en voorbereid op investeringen

Centrada staat de komende jaren voor forse investeringen. Vanwege de druk op de sociale woningmarkt moet er flink worden bij gebouwd. Daarnaast worden duizenden bestaande woningen energiezuiniger gemaakt. Gelukkig is de uitgangspositie van Centrada financieel gezond, zoals blijkt uit ons jaarverslag 2018.

Voorkomen huurschuld 
Wij blikken in ons jaarverslag terug op 2018. In dat jaar zette wij stevig in op het verbeteren van het contact met huurders met betalingsachterstanden. In vergelijking met 2017 zijn de achterstanden met €100.000 teruggedrongen. Daarnaast bood Centrada 100 huishoudens bij wijze van proef een gesprek aan met een bespaarexpert van de Voorzieningenwijzer om wonen betaalbaar te houden. Resultaat hiervan was dat deze huishoudens gemiddeld €500 per jaar konden besparen op hun vaste lasten.

Prestaties 2018
In 2018 maakte wij 525 mensen blij met de sleutel van hun nieuwe huurwoning. Daarnaast werd de voorbereiding voor de bouw van 169 huurwoningen gestart. Circa 1.900 woningen werden via planmatig onderhoud verbeterd en er werden bij 930 woningen energiebesparende verbeteringen aangebracht. 

De huurprijswijziging per 1 juli 2018 lag tussen -/- 3,0% en + 2,9%. De gemiddelde huurverhoging bleef met 1,21% ver onder het wettelijk maximum van 2,4%. Hiermee werd een bijdrage geleverd aan de betaalbaarheid van het wonen.

Daarnaast werkte Centrada, samen met gemeente Lelystad en Huurdervereniging Ons Belang (HVOB), verder aan het verbeteren van De Jol. Daarbij investeert de gemeente in verbetering van het openbaar gebied, Centrada in de verbetering van de woningen en samen trekken de partijen op in het verbeteren van tuinen en erfafscheidingen.

In 2018 heeft Centrada de dienstverlening aan klanten verbeterd. Onder meer door het in gebruik nemen van een nieuwe telefooncentrale en een nieuwe website. Daarnaast paste Centrada, in overleg met de gemeente en de HVOB, de regels bij de verdeling van de huurwoningen van Centrada aan. Bij een evaluatie van de bestaande regels luisterde de corporatie goed naar de mening van woningzoekenden. Verder bleek uit de cijfers, dat de ene doelgroep minder kans op een woning had dan de ander. Daarop zijn de regels vanaf 1 juli veranderd. Dit levert niet meer beschikbare woningen op, maar zorgt er wel voor dat de kansen van de verschillende doelgroepen vergelijkbaar worden.

Gezonde financiële positie
Centrada boekte over 2018 een negatief operationeel resultaat van €4,8 miljoen. Vorig jaar werd nog een positief operationeel resultaat van €6,0 miljoen behaald. Het verschil wordt veroorzaakt door de sterk gestegen belastingheffingen. De marktwaarde van de woningen steeg met €90,4 miljoen, waardoor het totaal resultaat €85,6 miljoen positief was. 

De waardestijging van de woningen zit in de stenen, waardoor dit geld niet beschikbaar is, zolang de woningen worden verhuurd. Het zorgt wel voor een gezonde financiële positie, waardoor Centrada goed is voorbereid op de toekomst.

Publicatiedatum:

20 juni 2019
Publicaties: