Elke vier jaar onderzoekt een visitatiecommissie hoe Centrada scoort op verschillende thema’s zoals ‘opgaven en ambities’, ‘vermogen’ en ‘presteren volgens belanghebbenden’. Ook in 2019 heeft een visitatie plaatsgevonden en Centrada scoort een prachtige 7,2!

Een visitatiecommissie houdt onder andere interviews met stakeholders zoals de gemeente, huurdersvereniging en zorg- en welzijnsorganisaties om een goed beeld te krijgen van de woningcorporatie. Eén van de onderdelen waar Centrada zeer goed op scoort, is verduurzaming: Centrada-woningen hebben gemiddeld een energielabel B. Een andere uitschieter betreft het onderwerp betaalbaarheid. Zo past Centrada gematigde huurverhogingen toe en zetten we in op een goed contact met huurders die betalingsachterstanden hebben. Door deze vernieuwende manier van werken waren de huurachterstanden in 2018 € 100.000,- lager dan een jaar daarvoor.

Advies: meer nieuwbouw
Natuurlijk komen uit het rapport van de visitatiecommissie ook verbeterpunten naar voren. Eén van die punten is het realiseren van nieuwbouw. De wachttijden voor een sociale huurwoning in Lelystad lopen op en de noodzaak om nieuwbouw te realiseren, groeit. Dit jaar leveren we 139 woningen op en volgend jaar 180. Een mooi begin, maar ook voor de jaren daarna moet er nu al gestart worden met plannen. Het realiseren van nieuwbouw is een nauwgezet samenspel tussen gemeente en corporatie waar bovendien tal van externe factoren op van invloed zijn zoals de verhuurdersheffing en ontwikkelingen in de bouw. Advies van de commissie is om samen met de gemeente te kijken hoe de nieuwbouwopgave voor de komende jaren in beeld gebracht en gerealiseerd kan worden. 

In dialoog met huurders
Centrada is blij met de uitkomsten van het rapport. Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada: ’’Op zo’n mooi rapport kunnen we als organisatie alleen maar heel erg trots zijn. Tegelijkertijd wakkert het onze ambitie aan om Lelystad naar een hoger plan te tillen. Daarbij ligt onze focus voor de komende jaren op het realiseren van nieuwbouw, het versterken van de oudere wijken van de stad en de verdere verduurzaming van ons woningbezit. Een ander belangrijk thema voor de komende periode is de dialoog met onze huurders. Door het organiseren van bijvoorbeeld luisterpanels en focusgroepen vragen we de input van onze huurders voor het verbeteren van onze dienstverlening en het uitzetten van onze koers voor de toekomst.”

Het volledige rapport is hier te lezen.

Publicatiedatum:

27 september 2019