Disclaimer

Mocht u op deze website een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat, of ten onrechte is geplaatst, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wil laten weten; via de contactpagina of via wonen@centrada.nl.

Antwoordprocedure
Reacties die worden ingediend per e-mail of met behulp van het webformulier worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Wij streven ernaar u binnen vijf werkdagen te beantwoorden, maar uiterlijk binnen een termijn van drie weken.

Voorwaarden gebruik website 
Aan het gebruik van deze website en al haar onderdelen zijn gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘de voorwaarden’) verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. Deze voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van www.centrada.nl en al haar onderdelen. Door gebruik te maken van www.centrada.nl op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Centrada behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien u het gebruik van www.centrada.nl voortzet na aanpassing van de Voorwaarden, accepteert u daardoor de aanpassingen.

Content van derden
Het is mogelijk dat de website applicaties, content en/of diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. Woningstichting entrada is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van applicaties, content en/of diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van deze website. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

Beveiligingsystemen
Centrada spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Centrada legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van deze website, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website en/of aan de daaraan gelieerde nieuwsbrieven worden ontleend. Centrada is niet aansprakelijk voor enige schade die is of zal ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op de website en/of aan de daaraan gelieerde nieuwsbrieven, waaronder mede – maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van deze website die zouden zijn ingegeven door de op deze website geplaatste informatie.

Overige bepalingen
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.