Bestuur en toezicht

Centrada is een stichting. Deze wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen ziet toe op het bestuur en geeft advies. De organisatie van Centrada is gebouwd op betrouwbaarheid, controleerbaarheid, checks and balances en integriteit. Deze principes vindt u terug in onze reglementen, statuten, integriteitscode en klokkenluiderregeling.

Governancecode

De Governancecode Woningcorporaties is opgebouwd uit vijf principes die leidend zijn voor het besturen van de organisatie. Centrada heeft de principes en uitwerkingen uit de Governancecode Woningcorporaties opgevolgd met uitzondering van de volgende bepalingen:

  • 3.15: De honorering van commissarissen wordt op de website gepubliceerd.
    Op de website van Centrada wordt de honorering van commissarissen niet expliciet gepubliceerd.
    Wel worden de jaarstukken, waarin de honorering terug te vinden is, gepubliceerd. U vindt deze onder 'publicaties'.
  • 5.3: Het bestuur stelt een beleggingsstatuut op.
    Centrada heeft geen apart beleggingsstatuut opgesteld.
    Het beleggingsstatuut is onderdeel van het treasurystatuut.