Bestuur en toezicht

Centrada is een stichting. Deze wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen ziet toe op het bestuur en geeft advies. De organisatie van Centrada is gebouwd op betrouwbaarheid, controleerbaarheid, checks and balances en integriteit. Deze principes vindt u terug in onze reglementen, statuten, integriteitscode en klokkenluiderregeling.

Governancecode

De Governancecode woningcorporaties 2020 geeft richting aan de wijze waarop bestuur en raad van commissarissen (RvC) functioneren en waarbij de principes en bepalingen van de Governancecode doorwerken in de gehele organisatie. Daarnaast gaat de Governancecode in op de manier waarop bestuur en RvC verantwoording afleggen over hun resultaten.

De Governancecode kent de volgende vijf principes:

  1. Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.
  2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
  3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak en daarop aanspreekbaar.
  4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
  5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten.